Ceník

Vyplnění vstupního testu je vždy zdarma! Platbu je možné požadovat až po oboustranném odsouhlasení spolupráce a definování jejího cíle (stanovení zakázky).

Důvodem k účtování platby není ani vyplnění vašich údajů a mailové adresy, kterým projevíte zájem o úvodní rozhovor. Můžete očekávat vždy férové a transparentní jednání, důvěrnost a dodržování etického kodexu.

Jakékoli informace z rozhovorů se poskytují třetí straně (učiteli, rodičům, zaměstnavateli) až po odsouhlasení znění této zprávy z vaší strany a s vašim souhlasem.

Typy zakázek a jejich ceny:

Při objednání školou (spolupráci je možné hradit z různých dotačních programů MŠMT, např. Šablony, Národního programu obnovy apod.):

1. Individuální řešení motivace ke studiu pro jednoho žáka včetně testu, následného rozhovoru s žákem, zápisu pro objednatele obsahující identifikace hlavních překážek a možností jejich odstranění, formulace doporučení: 1.250 Kč.

2. Při dlouhodobé (typicky po dobu školního roku) spolupráci se školou cena dle rozsahu a cíle zakázky, běžně lze dohodnout balíček služeb v ceně mezi 25 – 75 tisíci Kč. Před rozhodnutím o spolupráci máte možnost vyzkoušet si používanou metodu na vybraném studentovi zdarma.

3. Zadavatelé zakázky a komunikační partneři: ředitel školy, školní psycholog, výchovný nebo kariérní poradce, třídní učitel.

4. Přenos know-how a nástrojů motivační diagnostiky na pracovníky školy (kariérního poradce, školního psychologa atd.), Dvoudenní trénink pro porozumění metodice, předání podkladů v podobě formuláře zápisu a pracovních listů, zaškolení. Cena 10.000 Kč.

Motivační diagnostika je (z hlediska školy) nástroj vhodný

 • k podpoře práce učitelů při začleňování žáků a zvýšení jejich studijní motivace;

 • jako kariérní poradenství;

 • k mapování potřeb žáka;

 • pro komunikaci a propojování školy a zákonných zástupců žáka;

 • k posílení spolupráce s rodiči sociálně znevýhodněných žáků;

 • jako další vzdělávání a rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků;

 • pro pedagogický sbor pojmenováním a sladěním potřeb učitelů, jejich rozvojem, a tím i rozvojem celé školy;

 • pro tvorbu vzdělávací strategie uvnitř školy, souznění s vizí a hodnotami pedagogů školy;

 • zlepšení klimatu školy a efektivity práce a spolupráce pedagogického sboru;

 • jako mentorská podpora pedagogických pracovníků.

Při objednání studentem ZŠ/SŠ nebo jejich rodiči (zákonnými zástupci):

5. Placené služby nelze objednat osobou mladší 18 let, studenti a žáci SŠ/ZŠ však mohou absolvovat vstupní test i vyhodnocení formou rozhovoru v rozsahu cca 45 minut zdarma. Následně můžete zapojit do diskuse rodiče a společně můžeme najít vhodnou variantu při rozhodování o dalším studiu za využití silných stránek, talentu. Můžeme společně rodičům přiblížit váš pohled na svět a míru svobody, kterou potřebujete při rozhodování o své vlastní budoucnosti. To vše bez negativních emocí a s důrazem na váš budoucí rozvoj a uplatnění. Cena pro rodiče 1.250 Kč.

Při objednání studentem/čerstvým absolventem VŠ:

6. Cena pro studenty a absolventy hledající uplatnění na trhu práce, případně toužící po založení vlastního podnikání, start-upu, apod. je 1.250 Kč. Kromě standardního vstupního testu vašich individuálních motivačních faktorů můžeme společně definovat optimální cestu k zahájení vaší kariéry v organizaci, která odpovídá vašim hodnotám a potřebám, a pro niž jste naopak i vy vhodnými zaměstnanci. Z tohoto rozhovoru obdržíte zápis s hlavními myšlenkami a veškerými konkrétními kroky, na nichž se shodneme. Stanovíme oblasti vašeho osobního či profesního rozvoje, v případě potřeby též identifikujeme hlavní překážky bránicí doposud vašemu úspěchu. Možnost dlouhodobé spolupráce formou mentoringu, koučinku.

Pro začínající podnikatele, majitele start-upů, zakladatele neziskových a obecně prospěšných organizací

7. Procesní poradenství, profesionalizace již existujících start-upů, odborný mentoring, identifikace a analýza rizik, nastavení motivačního systému pro váš tým i vás osobně, pomoc s definicí rolí a jejich obsazováním vhodnými osobami. Úvodní setkání a definování zakázky zdarma. Ochutnávka motivační diagnostiky pro jednu osobu zdarma. Cena za hodinu konzultací v oblasti motivace a personální oblasti 350 Kč, cena za hodinu v oblasti řízení rizik organizace, nastavování a optimalizace procesů 500 Kč. Možnost dlouhodobé spolupráce formou mentoringu, koučinku, poradenství; zde je cena individuální dle rozsahu a délky trvání spolupráce.

CENÍK pro komerční organizace

8. Přenos know-how a nástrojů motivační diagnostiky na týmové lídry a HR manažery: Dvoudenní trénink pro porozumění metodice, předání podkladů v podobě formuláře zápisu a pracovních listů, zaškolení v reálné situaci se zaměstnancem. Cena 20.000 Kč.

9. Komplexní zpracování motivačního profilu zaměstnance. Cena 2.500 Kč. Obsahuje test následovaný individuálním rozhovorem, vytvoření zápisu včetně doporučení pro nejvhodnější individuální způsob a nástroje motivace. Jedná se o přibližně 5 hodin práce včetně konzultací se zadavatelem.

Kontaktujte mě

  KONTAKT

  Ing. Radovan Kožíšek, Ph.D.

  +420 608 372 164
  Kristenova 5, 624 00 Brno
   
  SOCIÁLNÍ SÍTĚ