Motivační diagnostika v prostředí rodiny a školy

Nedílnou součástí motivace žáků je role rodiče ve výchovném a vzdělávacím procesu, a to ideálně v souladu a v rámci aktivní spolupráce se školou a jejími reprezentanty.

Faktory způsobující odpor dětí vůči učení, plnění úkolů, vzdělávání obecně:

 • nevhodný způsob stimulace k výkonu a učení, osobnost rodiče

 • nedostatečné vysvětlení životních možností spojených s vyšším vzděláním

 • soustředění se pouze na kompenzaci slabých stránek dítěte (žáka), nedostatečný prostor pro uplatnění talentu a silných stránek

 • špatná (nejasná, zastrašující, přehnaně nátlaková, manipulativní) komunikace ze strany rodičů; dítě se pouze brání a uniká tlaku, výčitkám

 • chybějící předem dohodnuté odměny dle přání dítěte (žáka)

 • nedostatek uznání ze strany rodičů

 • nízký zájem o běžný život dítěte, převažující zájem a kontrola pouze v souvislosti s plněním povinností a úkolů

 • dítě v roli pouhého naplňovatele rodičovských ambicí a očekávání

 • nedostatek volného času, přetížení povinnostmi (škola, kroužky, sport, …)

 • příliš rychlé zvyšování nároků na výkon s blížícími se daty hodnocení, přijímacích zkoušek apod.

 • nevhodné domácí prostředí, neadekvátní vybavení, nefungující technika

 • chybějící pocit sounáležitosti (rodiče, sourozenci, kamarádi), pocity osamění a bezmoci

Podpůrné (motivující) faktory ve vztahu rodič – žák:

 • komunikace, podpora, ujištění o tom, že chyby i neúspěch jsou povoleny a neubírají nic na vztahu a citech rodičů

 • odměny hmotné i nehmotné, zábava, pocit důležitosti, svobody a uznání vůči výsledkům i osobnosti dítěte

 • aplikace metody „Vítezství vzdáním se tlaku“

 • spolurozhodování dítěte o jeho vlastní budoucnosti v každém věku

 • otevřená a pravdivá komunikace, snaha o vzájemné pochopení a akceptaci rozdílů mezi očekáváním rodičů a přáními dítěte

 • společné učení, alternativní metody (učení hrou, dítě v roli učitele apod.)

Tyto faktory jsou u každého žáka individuální, proto je nutné je nejprve správně diagnostikovat, tzn. určit příčiny nezájmu žáka o vydělávání, nadprůměrné absentérství, špatné výsledky, nefunkční vztahy, ustrašenost nebo naopak agresivitu apod.

Teoretická východiska v prostředí rodiny a školy

Hygienické faktory, také dissatisfaktory: při jejich nenaplnění může dojít k frustraci, zablokování dítěte vůči svému prostředí, škole, vzdělávacímu procesu

 • Prostředí pro učení, hru a odpočinek; vybavení pokoje, vhodné osvětlení, teplota, větrání, možnost soukromí.

 • Technické vybavení (počítač, tablet apod.) a další pracovní či sportovní pomůcky.

 • Vhodná výživa poskytující pravidelný přísun energie k fyzické i mozkové aktivitě, podporující správný tělesný i duševní vývoj jedince.

 • Prostředí bezpečí v rodině, jistota rodinného zázemí.

 • Vhodně vybraná škola ve vztahu k talentu a silným stránkám dítěte, jeho možnostem a schopnostem.

 • Přiměřené množství úkolů a další zátěže, jasně vysvětlená a vzájemně odsouhlasená očekávání z pohledu výkonu a výsledků.

 • Otevřená a férová komunikace.

Motivační faktory, také satisfaktory: při jejich naplnění může žák dosáhnout nadprůměrných výsledků, dochází k pozitivnímu osobnostnímu rozvoji, samostatnosti

 • Podíl dítěte na řízení chodu rodiny, spolurozhodování o aktivitách, významných rozhodnutích.

 • Pomoc ostatním, slabším či znevýhodněným.

 • Pochvala, uznání, odměna jak za snahu, tak výsledek. Ocenění vlastní iniciativy žáka, jeho odvahy, úsilí, kreativity, hledání vlastní cesty.

 • Cíle, jejichž naplňování dává dítěti smysl, umožňuje uplatňovat a rozvíjet silné stránky a talent.

 • Činnosti, které žáka fascinují, umožňují mu pracovat ve flow.

 • Rozvojové úkoly, samostatná činnost spojená s přijatelným rizikem neúspěchu.

 • Komunikace a prezentace výsledků, individuálních i skupinových, ocenění a zdůraznění zdrojů úspěchu, nalezení potenciálu zlepšení a rozvoje. Podpora sebevědomí, vystoupení ze zóny komfortu, samostatnosti. (dle věku, dovednostní, schopností).

Ceník

Student ZŠ/SŠ
vstupní test i vyhodnocení formou rozhovoru v rozsahu cca 45 minut

 

ZDARMA

Absolvent VŠ
studenti hledající uplatnění na trhu práce, případně toužící po založení vlastního podnikání, start-upu, apod.

 

1 250 Kč

Přenos know-how na pracovníky školy
Dvoudenní trénink pro porozumění metodice, předání podkladů v podobě formuláře zápisu a pracovních listů

 

10 000 Kč

Pokračovací mentoringová sezení dle dohody.  Bližší informace naleznete v ceníku.

Kontaktujte mě

  KONTAKT

  Ing. Radovan Kožíšek, Ph.D.

  +420 608 372 164
  Kristenova 5, 624 00 Brno
   
  SOCIÁLNÍ SÍTĚ